واکنش توئیتری مشاور روحانی به عذرخواهی مرتضوی: سه قوه را شرمنده کرد

سیب موز: مشاور رییس جمهور در توئیتی به عذرخواهی سعید مرتضوی واکنش نشان داد. به گزارش سیب موز: سیب موز: حسام الدین آشنا در این توئیت نوشته است؛ آقای مرتضوی فقط عذرخواهی نکرد، بلکه سه قوه و حداقل یک دبیرخانه را شرمنده کرد!

واکنش توئیتری مشاور روحانی به عذرخواهی مرتضوی: سه قوه را شرمنده کرد

سیب موز: واکنش توئیتری مشاور روحانی به عذرخواهی مرتضوی: سه قوه را شرمنده کرد