کوتاه آمدیمکوتاه آمدیم

کوتاه آمدیمکوتاه آمدیم

سیب موز: کوتاه آمدیمکوتاه آمدیم سیب موز کوتاه آمدیمکوتاه آمدیمتعطیلات آخر هفته به جای پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر کند تا آمادگی پذیرایی از...

عبارت زیر از کیست؟

تعطیلات آخر هفته به جای پنج شنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر کند تا آمادگی پذیرایی از گردشگران را داشته باشیم.

به گزارش سیب موز الف) جالینوس حکیم

ب) عموپورنگ

ج) مهران مدیری

د) سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

وزیر ارشاد: در خصوص اجرای کنسرت در مشهد...

نقطه چین بالا را با گزینه صحصح پر کنید.

الف) دراز شده ایم

ب) کوتاه و بلند رفتار می کنیم

ج) از سمت چپ به سمت راست غش کرده ایم

د) کوتاه آمده ایم

عبارت زیر از کیست؟

بنده در مخالفت با این طرح اعلام کرده ام که بر روی ریل می ایستم و اجازه نمی دهم واگن های ساخت روسیه وارد کشور شوند.

الف) میرزا کوچک خان جنگلی

ب) دهقان فداکار

ج) پطرس فداکار

د) برادر نعمت زاده