شهید خلبان سرگرد

شهید خلبان سرگرد

سیب موز: شهید خلبان سرگرد

سیب موز شهید خلبان سرگرد

حسین برجسته کاریزی

تولد: ٩ /6 /١٣٣٨، تربت حیدریه

شهادت: 5/5/١٣6٠، کرخه نور