اصلی ترین اقدام برای گسترش زبان فارسی چیست؟ نیروی غیر متخصص به ترویج زبان فارسی ضربه می زند

اصلی ترین اقدام  برای  گسترش  زبان  فارسی  چیست؟ نیروی غیر متخصص به ترویج زبان

سیب موز: اصلی ترین اقدام برای گسترش زبان فارسی چیست؟ نیروی غیر متخصص به ترویج زبان فارسی ضربه می زند

سیب موز اصلی ترین اقدام برای گسترش زبان فارسی چیست؟ نیروی غیر متخصص به ترویج زبان فارسی ضربه می زند

مسئولانی که می خواهند در قسمت توسعه زبان فارسی ورود کنند باید افرادصاحب فکر و ایده بوده و قدرت مدیریتی، تخصصی و علمی داشته باشند که متاسفانه این را کمتر شاهدیم. باید بدانیم در هر فضا و منطقه ای با چه گفتمانی می توانیم وارد بشویم و برای هر قسمت از مناطق چه بعدی از زبان فارسی را می توان در نظر داشت و به فکر توسعه آن بود؟