شهرآرا از میزان شهریه مراکز آموش عالی در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی گزارش می دهد تحصیل به شرط پرداخت پول!

شهرآرا از میزان شهریه مراکز آموش عالی در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی گزارش می ده

سیب موز: شهرآرا از میزان شهریه مراکز آموش عالی در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی گزارش می دهد تحصیل به شرط پرداخت پول!

سیب موز شهرآرا از میزان شهریه مراکز آموش عالی در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی گزارش می دهد تحصیل به شرط پرداخت پول!

عادل افتخاری-«حداکثر میزان افزایش شهریه رشته های مختلف تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد و شبانه دولتی در استان خراسان رضوی در ترم مهر سال تحصیلی جدید، ١5درصد است» این ماحصل اعلام شهریه دانشگاه های مختلف در آستانه آغاز سال تحصیلی ٩5-٩6 است.

از آنجا که حدود نیمی از دانشجویان کشور در دانشگاه های شهریه پرداز تحصیل می کنند، این مراکز آموزش عالی هر ساله بر اساس مصوبات هیئت امنای خود و با تایید وزارت علوم می توانند نسبت به افزایش شهریه های ثابت و متغیر دانشجویان اقدام کنند.بنابر اعلام محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، شهریه های مقطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه در نوبت شبانه بر اساس تورم افزایش می یابد و این رقم برای سال تحصیلی ٩5-٩6 ، بیشتر از ١٢درصد نخواهد بود.

شهریه دو مقطع کاردانی و کارشناسی دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد در گروه علوم انسانی و سایر گروه های تحصیلی دسته بندی شده است. بر این اساس، میزان شهریه ثابت در گروه علوم انسانی ٢5٨هزار و ٧5٠ تومان، میزان شهریه متغیر هر واحد درسی در دروس عمومی ١٨هزار و ٩٧5 تومان، میزان شهریه متغیر هر واحد درسی در دروس پایه ٢٩ هزار و ٣٢5 تومان و میزان شهریه هر واحد درسی در دروس اصلی تخصصی 4٣ هزار و ١٧5 تومان است. از سوی دیگر، میزان شهریه ثابت دوره شبانه این دانشگاه در سایر گروه ها ٢٩٣هزار و ٢5٠تومان است. میزان شهریه متغیر هر واحد درسی عمومی ١٨هزار و ٩٧5 تومان، میزان شهریه متغیر هر واحد درسی پایه ٣١ هزار و 5٠ تومان و میزان شهریه متغیر هر واحد درسی اصلی و تخصصی 5١ هزار و ٧5٠ تومان تعیین شده است.

حداکثر افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد، 15درصد

دانشگاه آزاد اسلامی هم میزان افزایش شهریه دانشجویان جدیدالورود خود را برای سال جدید تحصیلی در مقایسه با پارسال حداکثر 15درصد اعلام کرده است. آن طور که حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده، براساس مصوبه هیئت امنای مرکزی دانشگاه، شهریه ثابت سال تحصیلی ٩5-٩6 دانشجویان همه مقاطع تحصیلی این دانشگاه نسبت به سال تحصیلی گذشته افزایش نخواهد داشت. وی درمورد شهریه متغیر دانشجویان دانشگاه آزاد نیز توضیح داده است که شهریه متغیر دانشجویان این دانشگاه در سال تحصیلی جدید تا ١5درصد افزایش پیدا می کند. هزینه یک ترم دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی، مقطع کارشناسی پیوسته رشته زبان با احتساب ١٧واحد، بین ٨٠٠هزار تومان تا یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان است.

در مقطع کارشناسی پیوسته رشته فنی مهندسی به جهت اینکه 45درصد واحدها عملی و 55درصد نظری است، رقم شهریه دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد بین یک میلیون و ٢٠٠هزار تومان تا یک میلیون و 4٠٠هزار تومان متغیر است.

میزان شهریه دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی رشته هنر هم با احتساب ١٧واحد در هر ترم، بین یک میلیون و 6٠٠ هزار تومان تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان است.

افزایش ١5درصدی شهریه های دانشگاه های غیرانتفاعی

در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی هم طبق اعلام نایب رئیس شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کشور، میزان افزایش شهریه در سال تحصیلی جدید در مقطع کاردانی و کارشناسی ١5درصد خواهد بود. محمدحسین طیرانی با بیان اینکه بر اساس بخش نامه وزارت علوم، میزان افزایش شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی توسط هیئت امنا تعیین می شود، گفت که شورای مرکزی اتحادیه تاکید کرده که این رقم بیشتر از ١5درصد نباشد. او این را هم یادآور شد که برخی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی که پذیرش دانشجوی کمی داشته یا امکانات محدود آموزشی دارند، در سال جدید تحصیلی افزایش شهریه نخواهند داشت. به گفته طیرانی، شهریه ثابت دانشجویان فعلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی در مقطع کارشناسی بین ٢5٠ تا 4٠٠ هزار تومان بوده و شهریه دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه ها نیز با احتساب افزایش ١5درصدی، 55٠ هزار تومان خواهد بود.

١٢٠هزار تومان، رقم شهریه ثابت دانشگاه پیام نور

شهریه ثابت مقطع کارشناسی دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان رضوی هم طبق اعلام محمدعلی داوریار رئیس این دانشگاه، ١٢٠هزار تومان است. شهریه متغیر دانشجویان این دانشگاه هم با احتساب ١٧واحد و متوسط ریالی هر واحد ١٧هزار تومان، ٢٨٩ هزارتومان است که درمجموع شهریه هر ترم 4٠٩هزارتومان می شود. آن طور که رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی عنوان کرده، شهریه ثابت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور خراسان رضوی هم ٨4٢هزار تومان است که با احتساب ٨ واحد درسی به ازای هر واحد ٨4هزار تومان، مجموع شهریه ثابت و متغیر آن یک میلیون و 5١4هزار تومان می شود. وی تاکید کرده که شهریه دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برای دانشجویان جدیدالورود ١5درصد افزایش دارد که با این افزایش بازهم این دانشگاه کمترین شهریه را از دانشجویان دریافت می کند.

شهریه دانشگاه علمی کاربردی افزایش می یابد؟

از سوی دیگر، در عین حال که سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی کشور از افزایش ١٠ درصدی شهریه های این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید خبر داده اما رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی اعلام کرد که شهریه های ثابت و متغیر این دانشگاه برای دانشجویان خراسانی در سال تحصیلی ٩5-٩6 تغییر نمی کند. شهریه ثابت دانشجویان دانشکده های دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی حدود ٢٧٠هزار تومان است و در صورت احتساب شهریه متغیر، این رقم برای هر ترم بین 5٠٠ تا ٨٠٠هزار تومان خواهد بود.