قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی: کیفیت آموزشی، خط قرمز مراکز آموزش عالی غیردولتی است

قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی:  کیفیت

سیب موز: قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی: کیفیت آموزشی، خط قرمز مراکز آموزش عالی غیردولتی است

سیب موز قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی: کیفیت آموزشی، خط قرمز مراکز آموزش عالی غیردولتی است

محمدحسین طیرانی، قائم مقام شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی می گوید:شاید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی به دلیل عدم تکمیل ظرفیتشان، از تکمیل آزمایشگاه ها یا توسعه فیزیکی ساختمان ها خودداری کنند، اما هرگز کیفیت خدمات آموزشی را کاهش نمی دهند.