از ابتدای تابستان جاری تاکنون صورت پذیرفت پاسخگویی به بیش از ٨هزار تماس در مرکز تلفن ملی زائر

از ابتدای تابستان جاری تاکنون صورت پذیرفت پاسخگویی به بیش از ٨هزار تماس  در مرک

سیب موز: از ابتدای تابستان جاری تاکنون صورت پذیرفت پاسخگویی به بیش از ٨هزار تماس در مرکز تلفن ملی زائر

سیب موز از ابتدای تابستان جاری تاکنون صورت پذیرفت پاسخگویی به بیش از ٨هزار تماس در مرکز تلفن ملی زائر

فعالیت ایستگاه های استقبال از زائر از ابتدای تابستان آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

از ابتدای تابستان تاکنون به تعداد ٨هزار و 4٩6 تماس تلفنی در مرکز تلفن ملی زائر پاسخگویی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، تلفن ملی زائر یک ابزار مهم اطلاع رسانی به زائران در راستای فرهنگ میزبانی می باشد.

راهنمایان زائر در مرکز تلفن ملی با دستیابی به پایگاه داده اطلاعات و اینترنت در جهت برطرف کردن نیاز زائران اطلاعاتی درباره جاذبه گردشگری و مراکز تفریحی و تاریخی در اختیار آن ها قرار می دهند. همچنین از ابتدای تابستان جاری تاکنون، هزار و ١٩٠نفر از سایت گردشگری و زیارت بازدید کردند.

همچنین تعداد 4٣5 هزار و55٢ نفر شب در ابتدای تابستان تا به امروز در کمپ زائرپذیر غدیر اسکان پیدا کردند، ضمن اینکه در این مدت تعداد ٣٢ هزار و ٧٨٩ نفر از محور قوچان و تعداد ٩6 هزار و44٣ نفر از محور نیشابور وارد شهر مشهد شدند.