غدیر یادآور الگوی حکومتداری(درمکتب امام)

غدیر یادآور الگوی حکومتداری(درمکتب امام)

سیب موز: غدیر یادآور الگوی حکومتداری(درمکتب امام)

سیب موز زنده نگه داشتن این عید[غدیر] نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مسئله این نیست. مسئله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملتها و دست اندرکاران باشد. به گزارش سیب موز صحیفه امام؛ ج20؛ ص112  | جماران؛ 2 شهریور 1365