90 دقیقه خشونت؛ هدیه شبکه یک در پنج شنبه شب(اخبار ادبی و هنری)

90 دقیقه خشونت؛ هدیه شبکه یک در پنج شنبه شب(اخبار ادبی و هنری)

سیب موز: 90 دقیقه خشونت؛ هدیه شبکه یک در پنج شنبه شب(اخبار ادبی و هنری)

سیب موز به گزارش خبرنگار کیهان، این فیلم که در بهترین موقع زمانی، یعنی شب جمعه و در شرایطی که اغلب مخاطبین تلویزیون در این زمان، خانواده ها و کودکان و نوجوانان هستند، 90 دقیقه تمام خشونت و کشت و کشتار را به مخاطب خود هدیه داد! به طوری که انواع جنایات از حمله به زن باردار تا قتل به وسیله کودکان و زنده سوزی در این فیلم، نمایش داده شد!