چشاندن نتیجه فساد مردم برای بازگشت به خداست!(در پرتو وحی)

چشاندن نتیجه فساد مردم برای بازگشت به خداست!(در پرتو وحی)

سیب موز: چشاندن نتیجه فساد مردم برای بازگشت به خداست!(در پرتو وحی)

سیب موز «فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار شده است، خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید (به سوی حق) بازگردند.»الروم- 41