گالوپ: اعتماد مردم آمریکا به رسانه های این کشور به پایین ترین حد خود رسیده است

گالوپ: اعتماد مردم آمریکا به رسانه های این کشور به پایین ترین حد خود رسیده است

سیب موز: گالوپ: اعتماد مردم آمریکا به رسانه های این کشور به پایین ترین حد خود رسیده است

سیب موز بر اساس نتایج نظرسنجی که این موسسه روز پنجشنبه منتشر کرد در حالی که درسال گذشته 32 درصد از جمهوری خواهان آمریکا گفته بودند به رسانه های کشورشان اعتماد دارند این اعتماد در سال جاری به 14درصد رسیده است که پایین ترین درجه اطمینان جمهوری خواهان به رسانه ها در20 سال گذشته محسوب می شود. به گزارش سیب موز براساس این نظرسنجی میزان اعتماد و اطمینان دموکرات ها و غیرجناحی های آمریکایی نسبت به رسانه های این کشور نیز از 55 درصد درسال گذشته به 51 درصد و اعتماد غیرجناحی ها به این حرفه از 33 درصد به 30 درصد کاهش یافته است.