تشدید فعالیت های ژاپن در دریای چین جنوبی

سیب موز تومومی

اینادا، وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد این کشور فعالیت هایش را در دریای چین

جنوبی از طریق گشت زنی های مشترک با امریکا و برگزاری مانورهای دوجانبه و

چندجانبه متعدد با نیروهای دریایی کشورهای منطقه تشدید خواهد کرد. وزیر

دفاع ژاپن گفت: افزایش فعالیت های ژاپن شامل کمک به دیگر کشورهای منطقه

برای تقویت قوا و ظرفیت های شان نیز می شود.

تشدید فعالیت های ژاپن در دریای چین جنوبی

سیب موز: تشدید فعالیت های ژاپن در دریای چین جنوبی

تشدید فعالیت های ژاپن در دریای چین جنوبی 2