رزمایش سراسری صهیونیست ها برای جنگ قریب الوقوع

سیب موز ارتش

رژیم صهیونیستی اعلام کرد در آینده برای شبیه سازی جنگ احتمالی بعدی علیه

این رژیم و خطر شلیک شدن چیزی حدود 230 هزار فروند موشک به این رژیم،

رزمایش سراسری نظامی برگزار می کند. ارتش اسرائیل پیش بینی می کند در صورت

رخ دادن نبرد دیگری در آینده، صدها شهرک نشین صهیونیست در پی اصابت هزاران

موشک به اراضی اشغالی کشته خواهند شد.

رزمایش سراسری صهیونیست ها برای جنگ قریب الوقوع

سیب موز: رزمایش سراسری صهیونیست ها برای جنگ قریب الوقوع

رزمایش سراسری صهیونیست ها برای جنگ قریب الوقوع 2