اوکراین شرایط پذیرش در ناتو را ندارد

سیب موز ارنست

ولفگانگ رایشل، سفیر آلمان در اوکراین روز جمعه گفت: «اوکراین در حال حاضر

آمادگی عضویت در سازمان ناتو را ندارد و در جریان نشست قبلی ناتو در ورشو

که جولای گذشته برگزار شد و شرکت کنندگان بر سیاست درهای باز تأکید کردند،

به پذیرش اوکراین در این سازمان تأکید شد اما این موضوعی نیست که در آینده

نزدیک در دستور کار باشد.»

اوکراین شرایط پذیرش در ناتو را ندارد

سیب موز: اوکراین شرایط پذیرش در ناتو را ندارد

اوکراین شرایط پذیرش در ناتو را ندارد 2