کنگره امریکا: اسنودن یک خائن است

سیب موز کمیته

اطلاعاتی مجلس نمایندگان امریکا یک سند سه صفحه ای غیرمحرمانه را در خصوص

چگونگی دزدیده شدن یک و نیم میلیون سند محرمانه توسط ادوارد اسنودن، کارمند

مقاطعه کار سابق آژانس امنیت ملی امریکا منتشر کرد. این کمیته با انتشار

گزارشی علیه اسنودن تأکید کرد، او نه تنها یک افشاگر نیست بلکه یک خائن است

و اکثر اسنادی که دزدیده، اسرار دفاعی هستند که هیچ ارتباطی با حریم خصوصی

ندارند.

کنگره امریکا: اسنودن یک خائن است

سیب موز: کنگره امریکا: اسنودن یک خائن است

کنگره امریکا: اسنودن یک خائن است 2