کارمند ایرانی در اوپک کیست؟!

سیب موز دکتر «ح.ح» بورسیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کاردیف انگلستان بود که پس از فارغ التحصیلی بدون حتی یک روز بازگشت به ایران و حضور در محل کار خود به دانشگاه Bournemouth University منتقل می شود. ایشان همزمان با بستن یک قرار داد صوری ساعتی در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت به عنوان کارمند ساعتی و قرار دادی و بدون حضور در ایران و مؤسسه مطالعات انرژی از طرف وزارت نفت به مأموریت اوپک فرستاده می شود تا در دبیرخانه اوپک به عنوان کارمند رسمی وزارت نفت ایران مأمور و مشغول کار شود و در حال حاضر نیز همزمان در دانشگاه بورنموث انگلستان و با هزینه وزارت نفت در دبیرخانه اوپک در وین اتریش مشغول و مسئول بخش آمار می باشد. ضمناً با هزینه سالانه چند میلیاردی که توسط وزارت نفت و مؤسسه مطالعات انرژی پرداخت می شود، مجله ای به عنوان انرژی و آمار منتشر می کند که در آن با هزینه تحمیلی چند میلیاردی به مؤسسه انرژی و از جیب وزارت نفت برای مدیران نیازمند به کارهای علمی سفارشی مقاله چاپ می کند تا ارتقای سالانه بگیرند.

حال چند سؤال؟

به گزارش سیب موز 1-  چرا بانک مرکزی پیگیر بازگشت ایشان به ایران و محل کارش نیست؟

2 - چرا مؤسسه مطالعات انرژی به رغم دانستن اینکه ایشان بورسیه بانک مرکزی است با ایشان قرار داد بسته است، بدون حضور در محل کار؟

3- نحوه مأموریت ایشان از طرف وزارت نفت و امور اوپک به وین به عنوان کارمند رسمی چگونه است، به رغم آنکه امور اوپک و وزارت نفت می داند ایشان بورسیه بانک مرکزی بوده است.

4- اصرار رئیس مؤسسه برای هیئت علمی کردن ایشان در مؤسسه مطالعات به رغم اینکه می داند تابعیت انگلیس را داشته و هیچ گاه به ایران باز نخواهد گشت، چیست؟

کارمند ایرانی در اوپک کیست؟!

سیب موز: کارمند ایرانی در اوپک کیست؟!

کارمند ایرانی در اوپک کیست؟! 2