کاهش ضریب جینی در گذشته یک بحران بود!

کاهش ضریب جینی در گذشته یک بحران بود!

سیب موز: کاهش ضریب جینی در گذشته یک بحران بود!

سیب موز فرشاد مومنی کاهش ضریب جینی در دوران قبل را به دلیل خروج بی سابقه سرمایه های انسانی و مادی از کشور، فروپاشی طبقه متوسط درآمدی و تقویت دوپینگی و ناپایدار گروه های فرودست جامعه از طریق پرداخت های نقدی می داند که تأثیری کم دوام داشت. او این عوامل را عامل بروز بحران در اقتصاد ایران دانسته و می گوید کاهش ضریب جینی دولت قبل دستاورد آن دولت به حساب نمی آید.به گزارش تفاهم، فرشاد مومنی در نشست هم اندیشی دین و اقتصاد که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد با طرح این سوال که چرا مشکلات اقتصادی که اکنون گریبان کشور را گرفته است در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی اتفاق نیفتاده بود؟

ادامه در صفحه 2