طبقات ارث

سیب موز دسته اولی که از فرد فوت شده ارث می برند عبارتند از: پدر، مادر، فرزندان و نوه. اگر وارث فرد فوت شده، فقط یک نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه اموال به جا مانده به او می رسد.

اگر یک پسر و یک دختر باشند، مال را به سه قسمت تقسیم می کنند، دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می برد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری تقسیم می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد.

به گزارش سیب موز حال اگر فرد فوت شده فرزند یا پدر و مادر نداشته باشد، اجداد و خواهر و برادر و فرزندان خواهر و برادرش می توانند از او ارث ببرند. در اینجا نیز برادر دو برابر خواهر ارث می برد. اگر همه برادر و خواهرهای فرد فوت شده قبل از او از دنیا رفته باشند، فرزندان آنها ارث می برند. البته سهم الارث برادر و خواهری که پدر و مادر مشترک یا پدر مشترک دارند به گونه ای تقسیم می شود که هر پسر دو برابر دختر ارث ببرد، ولی سهم الارث برادر و خواهری که فقط مادر مشترک دارند، به طور مساوی بین فرزندانشان تقسیم می شود.

طبقات ارث

سیب موز: طبقات ارث

طبقات ارث 2