وجود 50 هزار زن سرپرست خانوار در لرستان

وجود 50 هزار زن سرپرست خانوار در لرستان

سیب موز: وجود 50 هزار زن سرپرست خانوار در لرستان

سیب موز سیدسعید شاهرخی با اشاره به مشکلات زنان سرپرست خانوار و همچنین زنان زندانی بر لزوم تشکیل کمیته حمایتی از آنان تاکید کرد و اظهار داشت: کمیته حمایتی از زنان زندانی و زنان سرپرست خانوار با حضور دستگاه هایی همچون امور بانوان استانداری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه لرستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اداره کل زندان های لرستان باید تشکیل شود. به گزارش سیب موز وی ادامه داد: کمیته مذکور می تواند از سایر دستگاه هایی که می توانند در حمایت از زنان زندانی و سرپرست خانوار نقش داشته باشند جهت همکاری دعوت کند.شاهرخی با بیان اینکه طی بازدیدهای صورت گرفته، زندان های استان دارای شرایط خوبی هستند، گفت: خوشبختانه در زندان ها کارهای خوبی انجام گرفته است و کمیته حمایت از زندانیان باید در اولویت دستور کار دستگاه های مرتبط قرار بگیرد.