نفت خزر موضوع مذاکره «لوک اویل»با ایران

نفت خزر موضوع مذاکره «لوک اویل»با ایران

سیب موز: نفت خزر موضوع مذاکره «لوک اویل»با ایران سیب موز نفت خزر موضوع مذاکره «لوک اویل»با ایران رئیس لوک اویل یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی روسیه اعلام کرد که برای مذاکره در باره همکاری با ایران در حوزه اکتشاف منابع و استخراج نفت به ویژه دریای خزر به تهران سفر می کند. به گزارش ایرنا، وحید علی اکبروف گفت که

این شرکت در حال برنامه ریزی و بررسی امکان مشارکت و بهره برداری از منابع نفتی ایران

در دریای خزر است.روزنامه روسی کامرسانت روز جمعه به نقل از وی نوشت: دو موافقت نامه جداگانه

با ایران در زمینه مطالعه و اکتشاف ازجمله در فلات خلیج فارس و حوزه های نفتی داریم.درباره

این همکاری ها کار می کنیم و اطلاعات زیادی از شرکا گرفته ایم که آن را بررسی می کنیم. برچسب ها: مذاکره نفتی