پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو

سیب موز: پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو

پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو

سیب موز: پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو

پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو

پیشنهاد آذربایجان درباره گنجاندن دلمه در فهرست میراث جهانی یونسکو 2

باکو پیشنهاد می کند سنت تهیه دلمه به عنوان خوراک متعلق به همه ملت های ترک در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد و وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان در حال تهیه اسناد مربوطه است.

به گزارش سیب موز: به گزارش خبرگزاری "ریا نووستی"، ابوالفضل قره یف، وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان ضمن اعلام این مطلب یادآور شد که ارمنستان تلاش کرده لواش به عنوان غذای ارمنی در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده شود.

ابوالفضل قره یف گفت:" پوشیده نیست که کشور همسایه (ارمنستان) نه فقط مدعی مالکیت اراضی آذربایجان است بلکه تلاش می کند فرهنگ از جمله آشپزی ملی کشور ما را به خود نسبت دهد".

وزیر فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان افزود دلمه خوراکی متعلق به تمام ملت های ترک است.

ابوالفضل قره یف خاطرنشان ساخت در رابطه با لواش ، طرف آذربایجانی همراه با شخصیت های فرهنگی و دیپلمات های دیگر کشورها شواهد و اسنادی در رابطه با تعلق ملی آن ارائه داده و اجازه نداده لواش در فهرست میراث جهانی یونسکو، خوراک ارمنی اعلام شود.

گرد آوری مطالب : سیب موز