بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک

سیب موز: بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک

بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک

سیب موز: بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک

بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک

یکی از مشهورترین هنرپیشه های ترکیه به همراه دختر خردسالش با هم برای یک شیرخشک تبلیغ می کنند.

عصر ایران: یکی از مشهورترین هنرپیشه های ترکیه به همراه دختر خردسالش با هم برای یک شیرخشک تبلیغ می کنند.

پرلین

کاهان که در حریم سلطان به محبوبیت زیادی در ترکیه و دیگر کشورها رسید

برای بازی در این آگهی 750 هزار لیر نزدیک به یک میلیارد تومان دریافت کرده

است.

بازیگر حریم سلطان در آگهی شیر خشک 2

به گزارش سیب موز:  گرد آوری مطالب : سیب موز