نتیجه فوق العاده ای کسب کردیم

نتیجه فوق العاده ای کسب کردیم

سیب موز: نتیجه فوق العاده ای کسب کردیم سیب موز مدیر فنی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران گفت: با توجه به اینکه نخستین حضور در پارالمپیک را تجربه می کردیم نتیجه فوق العاده ای کسب کردیم. صائبی پس از کسب عنوان پنجمی اظهارداشت:بسیاری از بازیکنان ما تجربه زیادی نداشتند، اما شک نکنید اگر تدارکی فراهم شود توانایی این کاررا داریم که عناوین بهتری هم کسب کنیم.