رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله

سیب موز: خبرگزاری ایرنا: تصویر مربوط به فسیل استردادی ایران از آمریکا که در حدود 40 سال قبل از ایران خارج و برای تحقیقات علمی به این کشور فرستاده شده بود در مراسم رونمایی از فسیل های هفت میلیون ساله یافت شده در لرستان، در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازدید خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت. امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 40 خبرگزاری ایرنا: تصویر مربوط به فسیل استردادی ایران از آمریکا که در حدود 40 سال قبل از ایران خارج و برای تحقیقات علمی به این کشور فرستاده شده بود در مراسم رونمایی از فسیل های هفت میلیون ساله یافت شده در لرستان، در سازمان حفاظت محیط زیست مورد بازدید خبرنگاران و عکاسان قرار گرفت.

رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله

سیب موز: رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله

رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 2 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 3 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 4 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 5 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 6 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 7 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 8 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 9 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 10 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 11 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 12 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 13 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 14 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 15 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 16 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 17 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 18 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 19 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 20 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 21 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 22 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 23 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 24 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 25 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 26 رونمایی از فسیل های 7 میلیون ساله 27