عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی نژاد

سیب موز: محمود احمدی نژاد روز 5 شنبه 25 شهریور ماه در مسجد جامع گرگان سخنرانی کرد.

عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی نژاد

سیب موز: عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی نژاد

عکس |سلفی گرفتن با محمود احمدی نژاد 2

به گزارش سیب موز: سیب موز: 2929