در آستانه دربی پایتخت؛بازیکنان، کلید اصلی کنترل هواداران سرخابی!

سیب موز فوتبال ایران - کارتون: محمدرضا میرشاه ولد

در آستانه دربی پایتخت؛بازیکنان، کلید اصلی کنترل هواداران سرخابی!

سیب موز: در آستانه دربی پایتخت؛بازیکنان، کلید اصلی کنترل هواداران سرخابی!