لطیفه های کودکانه خنده دار

سیب موز: لطیفه های کودکانه خنده دار

به گزارش سیب موز: اولی: اگر گفتی چرا غواص ها از پشت، در آب می پرند؟ دومی: چون اگر از جلو بپرد می افتد توی قایق!

پسر بعد از بازی فوتبال به خانه آمد و گفت: پدر!پدر! بهترین بازی عمرم را انجام دادم و سه تا گل زدم. پدر: آفرین پسرم! نتیجه چه شد؟ پسر: سه، هیچ باختیم!

پسر: مامان!مامان! به نظرت، من خواننده بشوم بهتر است یا فوتبالیست؟ مادر: فوتبالیست، عزیزم! پسر ولی شما که فوتبال بازی کردن من را ندیده اید؟ مادر: ولی آواز خواندنت را شنیده ام!

اولی: اگر گفتی یک فیل چطوری از توی استخر بیرون می آید؟ دومی: خب معلوم است، خیس خالی!

اولی : اگر گفتی ماهی ها چرا حرف نمی زنند؟ دومی: تا آب توی دهنشان نرود!

لطیفه های کودکانه خنده دار

سیب موز: لطیفه های کودکانه خنده دار