طنز اختراعات مردان و زنان

طنز اختراعات مردان و زنان

سیب موز: طنز اختراعات مردان و زنان

سیب موز: مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه را اختراع کرد

زن مکالمه را کشف کرد و شایعه اختراع شد!

به گزارش سیب موز: مرد قمار را کشف کرد و کارت های بازی را اختراع کرد

زن کارت های بازی را کشف کرد و جادوگری اختراع شد!

مرد کشاورزی را کشف کرد و غذا اختراع شد

زن غذا را کشف کرد و رژیم غذایی را اختراع کرد!

مرد دوستی را کشف کرد و عشق اختراع شد

زن عشق را کشف کرد و ازدواج را اختراع کرد!

مرد تجارت را کشف کرد و پول را اختراع کرد

زن پول را کشف کرد و « خرید کردن » اختراع شد!

از آن به بعد مرد چیزهای بسیاری را کشف و اختراع کرد

ولی زن همچنان مشغول خرید بود…!