توصیف یک دانشجو-طنز

توصیف یک دانشجو-طنز

توصیف یک دانشجو-طنز

به شدت علاقه مند است که وی را مهندس و دکتر صدا کنند.

این موجود به شدت علاقه مند است که وی را مهندس و دکتر صدا کنند و از شنیدن این لغات حس وصف ناپذیری به وی دست میدهد.با این که نام این موجود دانشجو است ، اما مشخص نیست چرا به این نام خوانده میشود زیرا رابطه این موجود با دانش شبیه به رابطه آب با آتش است!

از جزوات برای درست کردن دم کنی قابلمه ماکارونی ، به عنوان زیر قابلمه ای برای جلوگیری از سوختن فرش و همچنین به عنوان دستگیره برای بلند کردن اشیا داغ  استفاده می کند!

زیستگاه او منطقه ی حفاظت شده ای به نام خوابگاه است که این موجودات به صورت دسته های 4 تایی ، 8 تایی و حتی 12 تایی درآمده و در آن به زندگی ادامه میدهند.

آن دسته از این موجودات که تمایل به بقا بیشتر دارند در سال چهارم برای شرکت در آزمونی دیگر به نام ارشد خود را آماده می کنند و قصد دارند درس هایی که در طول 3 سال نخوانده اند در طول 3 ماه بخوانند تا 2 سال دیگر به این زندگی بی زحمت و راحت ادامه دهند.

این موجودات که تا دیروز طنین صدایشان در راهرو خوابگاه گوش فیل را کر میکرد، در این سال با شنیدن صدای دمپایی یک دانشجو در راهرو سریعا از اتاق خارج شده و این جمله را بر زبان میاورند " ای بابا ارشد داریم یواش تر "

پس از گذشت 4 سال این موجودات مدرکی میگیرند که برای استفاده از آن نیاز به وسیله ای به نام کوزه است. نحوه عملکرد این وسیله به این صورت است که مدرک را دم آن میگذارند و آبش را میخورند!

آن دسته که به ارشد وارد شده و مدرک ارشد میگیرند آب بیشتری میتوانند از کوزه بخورند!

نسل این موجودات هر روز در حال افزایش است و هم اکنون از هر 2 نفر 3 نفر آنها دانشجوست!

توصیف یک دانشجو-طنز

4.3/5

15

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - pat-o-mat.com