صبور مثل یخچال!!!

صبور مثل یخچال!!!

صبور مثل یخچال!!!

با کمی تامل در رفتار ما با یخچال به این موضوع جالب پی می بریم که این یخچال وسیله نگهداری مواد غذایی چه کاربرد اساسی و انکار ناپذیری دارد. با ما همراه باشید.

وقتی گرسنه ای میری در یخچال و باز میکنی!

گرسنه نیستی میری در یخچال و باز میکنی!

وقتی تشنه ای میری در یخچال و باز میکنی!

تشنه نیستی میری در یخچال و باز میکنی!

وقتی خوشحالی میری دریخچال و باز میکنی!

وقتی ناراحتی میری در یخچال و باز میکنی!

وقتی کسلی میری دریخچال و باز میکنی!

وقتی عصبانی میشی میری دریخچال و باز میکنی!

داری با تلفن حرف میزنی میری در یخچال و باز میکنی!

وقتی فکرت مشغوله میری در یخچال و باز میکنی!

وقتی نمیدونی چته! میری در یخچال و وا میکنی!

و...میری در یخچال و باز میکنی!

.

آخه موجود اینقدر سنگ صبور !!

صبور مثل یخچال!!!

5/5

3

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - pat-o-mat.com