برخی جملات جالب پشت کامیونی!!

برخی جملات جالب پشت کامیونی!!

برخی جملات جالب پشت کامیونی!!

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن!!

کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت . . .*********

اگر میخندم از اجبار عکاس است !**********

همیشه محکوم اما بی گناه !************

رقیق بی کلک مادر ***********

رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم**********

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع

عشق آمد و گفت من بی سوادم***********

شتاب مکن، مقصد خاک است************

تند رفتن که نشد مردی

چشم انتظارم که برگردی*************

همه از من میترسن ، من از نیسان آبی !*************

پشت یه ژیان هم نوشته بود

جد زانتیا************

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن!!************

من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم *************

به مد پوشان بگویید آخرین مد کفن است !

برخی جملات جالب پشت کامیونی!!

4.8/5

21

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - asemoni.com