چنان تولید کرده دود تهران

چنان تولید کرده دود تهران

چنان تولید کرده دود تهران

چنان تولید کرده دود تهران

که گویی می شود نابود تهران

چنان تولید کرده دود تهران

که گویی می شود نابود تهران

از این جمعیت درگیر با پول

نکرده ذره ای هم سود تهران

به هنگام هوای پاک سنجی

شده در امتحان مردود تهران

زمانی پر درخت و پر ز گل بود

پر از گنجشک و بلبل بود تهران

و می پرسید اگر از یک فرنگی

جوابش بود: خیلی GOOD تهران

زمانی از ورامین بود پیدا

و می شد از فضا مشهود تهران

ولی ناگاه از انبوه خودرو

سریعا گشت دود آلود تهران

جوانی سر خوش و شاداب بوده

ولیکن پیر شد بس زود تهران

هم اکنون از هوای پاک پیشین

ندارد اندکی موجود تهران

زمانی کوچه هایش با صفا بود

صمیمی تر بگم: چی بود طهران!

چنان تولید کرده دود تهران

5/5

2

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - asemoni.com