تیمارستان - طنز

تیمارستان - طنز

تیمارستان - طنز

روان پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان را خالی کند.

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، از روان پزشک پرسیدم شما چطور می فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

روان پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشق چایخوری، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار می گذاریم و از او می خواهیم که وان را خالی کند.

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگ تر است.

.

روان پزشک گفت: نه! آدم عادی درپوش زیر آب وان را بر می دارد... شما می خواهید تخت تان کنار پنجره باشد؟

تیمارستان - طنز

5/5

5

جوک ،طنز، لطیفه خنده دار - pat-o-mat.com