شخصیت حقیقی ترول

شخصیت حقیقی ترول

شخصیت حقیقی ترول

بالاخره بعد از سالها شخصیت سازنده ترول که از روی الگوی صورت و چهره خود این شخصیت را خلق کرده بود به همت مضاعف محققان عرصه اینترنت شناسایی شد.

هم اکنون در سایت نمناک تصویر شخصیت واقعی ترول را که اهل شرق آسیا است را تماشا کنید ؛ صرفا جهت خنده !!!!!

شخصیت حقیقی ترول 2

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

شخصیت حقیقی ترول

شخصیت حقیقی ترول 3

بالاخره بعد از سالها شخصیت سازنده ترول که از روی الگوی صورت و چهره خود این شخصیت را خلق کرده بود به همت مضاعف محققان عرصه اینترنت شناسایی شد.

هم اکنون در سایت نمناک تصویر شخصیت واقعی ترول را که اهل شرق آسیا است را تماشا کنید ؛ صرفا جهت خنده !!!!!

شخصیت حقیقی ترول 4