طنز؛ اخلاق آردی

پوریا عالمی در روزنامه شرق نوشت:

مثل این است که به ما بگویند امشب عروسی ات است. خب می دانید ما چقدر خوشحال می شویم؟ خب آخر شب بگویند شوخی کردیم و عروسی پسر همسایه تان است. ما باز هم خوشحال می شویم. نمی دانید چرا؟ چون هم پسر همسایه مان خوشحال شده، هم ما نیفتادیم توی تله. همه می دانند عروسی هرچقدر هم شیرین و بامزه و قشنگ و خوش حالت باشد، اما صبح به صبح واقعا آدم باید بیدار بشود و برود نان بخرد و این یعنی فاجعه. قهرمانی هم همین طور است. از فردای قهرمانی آدم درگیر مسائل قهرمانی است. خب چرا؟ همین الان توی شورای شهر تهران چندتا قهرمان وجود دارند که هرکاری می کنند و هرچیزی بالاوپایین می شود، توی شهر مردم می گویند از قهرمانان ما بعید بود و این رفتار ورزشی نیست و نمی شود شورای شهر جلو تک خوری را نگیرد. بعد هم ما تحقیق کردیم دیدیم برخی مدیران که موفق شدند بدون دخالت دست تلفن و موبایل و آنتن، حتی آب توی لوله تبریز را قطع کنند تا فقط سپاهان مزه پسته گز آردی را نچشد، قرار است در لیگ بعدی طوری تلفن و موبایل و آنتن تلویزیون و حتی آب توی لوله ها را قطع کنند که همه تیم ها در همه شهرها قهرمان اعلام شوند و این کم کاری نیست. اگر به عمق جریان فکر کنید، بغض می کنید.