طنز؛ لیگ مرموز و موزماری بود...!

علی هدیه لو در روزنامه قانون نوشت:

عرض خواهم نمود بعد سلام :

لیگ برتر که جمعه گشت تمام ؛

لیگ مرموز و موزماری بود

لیگ بسیار نکته داری بود

اولش آن وزیر «باتدبیر»

با تمام تلاش ، شد پیگیر

که نماید به تیم «پرسپولیس»

آنچنان که تزار با تفلیس

فارغ از «عدل» و « عقل» و «حق الناس»

فکر می کرد: « این همی ش واس ماس»

تا که با شیوه های وحشتناک

تیم را داد کاملا بر خاک!

آن طرف بحث واگذاری شد

که بنا بر برون سپاری شد

زده چوب حراج خود بر مال

بی خریدار مانده استقلال

تیم در بین این معامله ها

اوفتادش ز صدر فاصله ها

بازی آخرین که «دربی» بود

روز ناکامی «مربی» بود

ژنرالِ ز صدر جامانده

آن طرف هم ز آسیا مانده

به «برانکو» ی اجنبی وا داد

تیم را «کل یوم» ....

صدر جدول ولی قیامت شد

بحث ناداوری به غایت شد

ماجرایی عجیب ، چندان رفت

هم «تراختور» کباب شد هم «نفت»

با دروغی «به فرض مصلحتی»

متحیر شدند مملکتی

تیم تبریز ، آخر بازی

با دلی شاد و خاطری راضی

مست از کسب قهرمانی بود

قهرمان، لیک، اصفهانی بود

گرچه بحث و گمان فراوان شد

آخرش قهرمان  «سپاهان» شد

لیگِ صد صاحبِ هزار مدیر

با عنایات خاص شخص وزیر

یافت پایان و بار می بندد

ماند «کفاشیان» که می خندد....