کامنت استریپ قلعه نویی، درخشان و دوستان!

طرح طنز احمدرضا کاظمی در روزنامه قانون:

کامنت استریپ قلعه نویی، درخشان و دوستان!