کارایی که پسرای ایرونی عمرانتونن انجام ندن!

کارایی که پسرای ایرونی عمرانتونن انجام ندن!

این مطلب فقط جنبه طنز و سرگرمی دارد.ـ با داشتن هیکلی ضایع تی شرت تنگ نپوشن!!! ـ از کلاس پنجم دبستان سه تیغه نکنن و after shave نزنن!!!! ـ جلوی مدرسه دخترانه نایستن و سیگار چاق نکنن!!!!!!! ـ با دیدن یک فروند دختر جو زده نشده و تیکه جواتی بار نکنن!!!!! ـ پس از ورود به دبیرستان سیگاری نشده !!!!! ـ پس از یافتن اولین پشم در بدن خود احساس مردانگی نکنن و به فکر ازدواج نیفتن!!!!!! ـ در مقابل دختر ها احساس بامزه بودن نکنن و شعر نگن!!!! ـ ادعای با معرفتی و با مرامی وخلاف سنگین نکنن!!!!! ـ کت وشلوار صورتی با پیراهن زرد نپوشن و کروات قهوه ای نزنن!! ـ در آن واحدبا N تا دختر رفیق نباشن و به هر N تاشون قول ازدواج ندن!!!!!!! ـ از 9 سالگی پشت ماشین باباشون نشینن و ماشین رو به باد ندن!!!!!!! ـ احساس خوش تیپی نکنن و خود را دختر کش ندونن!!!!!! و از همه مهمتر : پس از خوندن این مطالب جنبه خود را نشون نداده و مرام و با حالی خود را اثبات نکنن!!!!!!!  گردآوری پرتال سیب موزگردآوری پرتال سیب موز