اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو

اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year.بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگمسال نو مبارکHappynew year* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditionsHappynew year هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.سال نو مبارک* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشهمیتونه چیز خاصی هم نباشه!برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشهو برای من

.

دیدن تو!

new year Gift May Be Many ThingsOr It May Be a Few.For You,The JoyIs Each New Toy;For Me;It"s Watching Uگردآوری پرتال سیب موز