بیماری های ویروسی گیاه پنبه

سیب موز: بیماری های ویروسی گیاه پنبه

بیماری های ویروسی گیاه پنبه

سیب موز: بیماری های ویروسی گیاه پنبه

بیماری های ویروسی گیاه پنبه

بیماری های ویروسی گیاه پنبه 2

بیماری های ویروسی گیاه پنبه

بیماریهای مهم ویروسی و شبه ویروسی پنبه عبارتند از : پیچیدگی برگ پنبه (Leaf curl) چروکیدگی برگ(Leaf crumple) بیماری آبی( Blue disease) رگبرگ روشنی (Vein clearing) موزائیک( Mosaic) فیلودی (Phyllody)

پیچیدگی برگ پنبه Leaf curl

علایم :

تورم رگبرگها که بیشتر از سطح زیر برگ قابل رویت است و گاهی بصورت توته ای شدن (enation) درمی آید.

همچنین مقداری پیچیدگی بد شکلی نیز در بر گها دیده می شود. کاهش محصول در بوته های آلوده شدید است .

انتقال این بیماری با سفید بالک پنبه Bemisia tabaci انجام می گیرد وعامل آن نیز احتمالا یک Geminivirus می باشد . از آنجائیکه مبارزه با ناقل این بیماری کار بسیار مشکلی است مبارزه با این بیماری از طریق استفاده از ارقام مقام صورت می گیرد . به گزارش سیب موز:  گرد آوری مطالب : سیب موز