نگهداری جفت جنین در یخچال خانه به مدت 2 سال + عکس

نگهداری جفت جنین در یخچال خانه به مدت 2 سال + عکس

سیب موز: نگهداری جفت جنین در یخچال خانه به مدت 2 سال + عکس

سیب موز: کودکی که جفت جنین اش در یخچال خانه است

این زن می گوید «نه می توانستم جفت جنین را بخورم و نه دور بیندازم پس بهتر دیدم آن را در یخچال نگهدارمسیب موز. به گفتۀ این زن که یک فرزند و یک فرزندخواندۀ دیگر هم دارد، دو سال است که جفت جنین در یخچال است و نمی تواند آن را دور بیندازد.

نگهداری جفت جنین در یخچال خانه به مدت 2 سال + عکس 2

نگهداری جفت جنین در یخچال خانه

به گزارش سیب موز: از نظر کارشناسان جفت جنین برای مادرانی که تازه زایمان کرده اند منافع زیادی از جمله برای کاهش درد و افسردگی پس از زایمان دارد .