یک فوتبال پاک خلق می کنم

یک فوتبال پاک خلق می کنم

سیب موز: یک فوتبال پاک خلق می کنم سیب موز ریاست جدید یوفا دراولین سخنرانی خود ، خلق یک فوتبال پاک و مردمی را وعده داد. سفرین  گفت:  ورزش رزمی به من نظم و جدیت و خوش قولی را آموخته و یاد گرفته ام که با پاکی و وجدان بیدار به اهدافم برسم. فاصله گرفتن فوتبال از مردم، مرگ فوتبال است. وی گفت: مهم ترین هدف و اولویت من حاکمیت خیر و درستی و شفافیت مالی است. ممکن است بگویید که من جوان و کم تجربه هستم ولی در آینده ثابت خواهم کرد که مدیریت مناسب فقط به سن و سپیدی مو ربط ندارد.