عکس: رنگارنگ ترین روستای دنیا

سیب موز: مناطق فقیرنشین هائیتی را می بینید.

عکس: رنگارنگ ترین روستای دنیا

سیب موز: عکس: رنگارنگ ترین روستای دنیا