مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر)

سیب موز: دهمین مسابقه سالانه سگ ها در امپریال بریج کالیفرنیا برگزار شد.

مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر)

سیب موز: مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر)

مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 2 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 3 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 4 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 5 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 6 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 7 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 8 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 9 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 10 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 11 مسابقه کایت سواری سگ ها در کالیفرنیا (تصاویر) 12