ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر

سیب موز: هنرمندی با نام مستعار SpY که در میان هنر دوستان تا حدودی شناخته شده است این بار دست به کاری بزرگتر زده است. او با کمک دانشجویان دانشگاه سوئیس  یک ماه درخشان مصنوعی ساخته و آن را از یک جرثقیل صنعتی آویزان کردند.

ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر

سیب موز: ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر

ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر 2 ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر 3 ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر 4 ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر 5 ساخت ماه مصنوعی برای شب های سوئیس + تصاویر 6