ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر)

سیب موز: مجله سیب موز: گسترش ابر خاکستر آتشفشان سینابانگ در اندونزی باعث شده که بیش از 10 هزار نفر از ساکنان اطراف این کوه آتشفشانی خانه و کاشانه خود را ترک کنند.

ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر)

سیب موز: ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر)

ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 2 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 3 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 4 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 5 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 6 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 7 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 8 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 9 ابر وحشتناک آتشفشان سینابانگ در اندونزی (تصاویر) 10