در انگلستان: به احترام اردک ها

سیب موز: مجله سیب موز: خطوط اردک در مسیر آبراه های لندن، بیرمنگام و منچستر ابتکار موقتی جدیدی است که برای تشویق مردم به اینکه به فکر حیوانات باشند، ایجاد شده است. اطراف کانال و رودخانه یک خط سفید به همراه سایه اردک کشیده شده تا آن محدوده را برای عبور پرندگان خالی کنند. شعار آن ها این است:”فضا را به اشتراک بگذارید. سرعت را کم کنید. این یک جایگاه ویژه است.”

در انگلستان: به احترام اردک ها

سیب موز: در انگلستان: به احترام اردک ها

در انگلستان: به احترام اردک ها 2 در انگلستان: به احترام اردک ها 3 در انگلستان: به احترام اردک ها 4 در انگلستان: به احترام اردک ها 5