برترین عکس های رویترز در هفته گذشته

سیب موز: مجله سیب موز: عکس های این هفته خبرگزاری رویترز به موضوعات مختلفی از جمله جنگ یمن، مناسک حج، ادامه بحران مهاجران، اعتراضات به کودتا در بورکینافاسو و سفر پاپ به آمریکا اختصاص یافته است.

برترین عکس های رویترز در هفته گذشته

سیب موز: برترین عکس های رویترز در هفته گذشته

برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 2 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 3 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 4 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 5 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 6 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 7 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 8 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 9 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 10 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 11 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 12 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 13 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 14 برترین عکس های رویترز در هفته گذشته 15