کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش)

سیب موز: کودکان یمنی در استان حجه، در خواب ناز، هدف حمله جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفتند.

کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش)

سیب موز: کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش)

کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش) 2 کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش) 3 کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش) 4 کودکان کشته شده توسط آل سعود! (تصاویر دلخراش) 5