سربازانی دستگیر شده آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن

سیب موز: شبیه سازی کنایه آمیز لحظه دستگیری تفنگداران آمریکایی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن!

سربازانی دستگیر شده آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن

سیب موز: سربازانی دستگیر شده آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن

سربازانی دستگیر شده آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن 2